لیدلوری، مأموریت او موخې

لیدلوری:


د افغانستان د کرنیزو علومو او ټیکنالوژی ملي پوهنتون غواړي، چې په ملي او سیمه ایزه کچه د کرهڼې د عصري کړنو په برخه کې د تدریس، څېړنو او خدمتونو په وړاندي کولو سره د هېواد او ټولنې د اقتصادي پیاوړتیا او غذایې مصنونیت ډاډ ترلاسه کړې او د مخکښو پوهنتونونو څخه وشمیرل سي .


رسالت:


   د افغانستان د کرنیزو علومو او ټیکنالوژی ملي پوهنتون د کرهڼې او مالدارۍ په برخه کې د لیسانس،ماسترې او دوکتورا په کچه د تحصل، تحقیق او ترویج لپاره کار کوي، چې علمي تولیدي او نوښتګره فضا رامنځته کړي، تر څو دکرهڼې او مالدارۍ سکتور د هیواد د اقتصادي پیاوړتیا سبب وګړځي .