معاون علمی

احمد فواد احساس

اداره و انجنيري محيط زيست،  ماستر

Ehsas                معلومات تماس

اسم:احمد فواد احساس

   انجنيري محيط زيست و اداره آن، ماستر

وظیفه ( پوزیشن)

معاون امور علمي و محصلان

آب و محيط زيستدیپارتمنت:  

ahmad.fawad.ehsas@gmail.com :ادرس الیکترونیکی 

0093-704178983 :شماره تماس

 

 

 


احمد فواد احساس از ماه حوت سال ۱۳۹۷ه ش به اين سو معاون علمي و محصلان پوهنتون ملي زراعتي ساينس و تکنالوژي افغانستان (اناستو) اجراء وظيفه ميکند. جناب احساس از ۱۳۹۶-۱۳۹۷  آمر ديپارتمنت انجنيري آب و محيط زيست بود. پیش از این وظیفه ، جناب احساس به حیث معاون پوهنځی انجنیری برای يک سال ۱۳۹۵-۱۳۹۶ ایفای وظيفه نموده است. ايشان از سال تقررش يعنې سال ۱۳۸۹ه ش در پوهنځي انجنیری، ديپارتمنت آب و محيط زيست مصروف تدریس میباشد. جناب احساس در دوره ليسانس مضامین مختلف اساسی و تخصصی رشته آب و محيط زيست مصروف تدريس است . تخصص نام برده در رشته اداره و انجنيري محيط زيست ميباشد. 

احمد فواد احساس عضویت فعال را در کمیته های مختلف به سطح پوهنځی و پوهنتون دارد و همچینان بیرون از پوهنتون به ارګانهای دولتی و غیر دولتی نظر به مسلک اش کمک مینماید.

 


علاقه تدریس :                    مديريت و انجنيري آب و محيط زيست


ساحه یی تجربه:                  ارزيابي تاثيرات بالای محيط زيست، حفظ الصحه و محيط زيست، مديریت کثافات،
                                     تصفيه و دوباره استعمال آب فاضلاب

تحقیقات که اجرا شده :

۱- انکشاف سيستم ارزان تصفيه فاضلاب شهری شهر کندهار.(تحقیق دوره ماستری)

۲- مطالعه سيستم فاضلاب شهری شهر کندهار

۳- تحقيق تاثیرات دوباره استعمال فاضلاب شهری در زراعت شهر کندهار

۴- انتخاب مرکز تجمع کثافات، ديزاین و تحقيق تاثیرات بالای محیط زیست


تحقیقات نشر شده                تحقیقات که تازه به نشر رسیده

1-Impact Assessment of Domestic Wastewater Use for Irrigation in Kandahar City, Afghanistan.

 (Volume 7, Issue 4, April 2017) IOSRJEN Journal

2- International Journal of Engineering Science Invention (IJESI) ISSN (Online): 2319 – 6734, ISSN (Print): 2319 – 6726 www.ijesi.org ||Volume 7 Issue 7 Ver III || July 2018 || PP 40-49